Domovská stránka > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

 

Expediční lhůty

 • U každé položky zboží je uvedena vždy doba expedice (počet dní potřebných k odeslání objednaného zboží). U všech objednávek má zákazník možnost smluvit si termín dodání zboží.
 • Pokud zákazník nepřevezme zásilku při doručení, popř. si ji na základě písemného oznámení pošty o uložení zásilky nevyzvedne v úložní době, nebude již zásilka opakovaně zasílána. Provozovatel bude považovat takovou zásilku za odmítnutou a nebude se pokoušet o její další doručení.
 

Platební podmínky

 • Dobírka - zboží a případné poplatky uhradíte při dodání.
 

Poštovné a balné

 • Zboží bude po ČR zasláno poštou nebo přepravní firmou. K ceně zboží bude účtováno poštovné a balné dle níže uvedeného tarifu (cca 180,-Kč).
 • Zboží do zahraničí bude zasláno poštou nebo přepravní firmou. K ceně zboží bude účtováno poštovné dle aktuálních tarifů dopravních společností.
 • Ke každé zásilce bude přiložen daňový doklad s možností odpočtu DPH – jsme plátci DPH.
 

Záruka

 • V případě, že bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem.
 

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschovat.
 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS, ...) kupujícímu.
 • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
 • Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 • K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 • Reklamační formulář, zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce či emailem na adresu: sales.bowlingcentrum@tiscali.cz
 • Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.
 

Vaše ochrana

 • Při naší spolupráci se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.
 • Požadované údaje - jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou. Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.
 • Údaje o naší spolupráci - během spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Využití zákaznických  - zákaznická data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem.
 • Odesláním objednávky souhlasíte se zasíláním akčních nabídek na uvedenou mailovou adresu. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat. Potřebné instrukce naleznete v patičce doručeného mailu.
 • Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad).
 • Používáním eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.
 

Písemné informace a poučení dle zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku dle § 53 pism. 4

§ 53 – uplne zneni paragrafu

1.
Pro uzavření smlouvy mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), veřejná komunikační sí, například internet.
2.
Prostředky komunikace na dálku umožňující individuální jednání mohou být použity jen tehdy, jestliže spotřebitel jejich použití neodmítl. Pouze s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele mohou být použity automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy, faxové přístroje a automatické rozesílání elektronické pošty. Použitím těchto prostředků komunikace na dálku nesmí spotřebiteli vzniknout žádné náklady.
3.
Při použití prostředků komunikace na dálku musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy upravených v této části a podstatných náležitostí smlouvy stanovených v části osmé zákona. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.
4.
Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména tyto informace:
 • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby, u zahraniční osoby rovněž adresu podniku nebo organizační složky na území České republiky, byly-li zřízeny, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena, a kontaktní údaje, zejména poštovní adresu pro doručování, telefonní číslo, případně adresu pro doručování elektronické pošty,
 • údaje o příslušném kontrolním orgánu, podléhá-li činnost dodavatele režimu povolování,
 • název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb,
 • cena zboží nebo služeb, z níž jednoznačně vyplývá, zda je uvedena včetně všech daní a poplatků, mají-li k ní být připočítávány,
 • náklady na dodání,
 • způsob platby, dodání nebo plnění,
 • poučení o právu na odstoupení, s výjimkou případů podle odstavce 8,
 • náklady na použití komunikačních prostředků na dálku,
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 
K informacím podle písmen a) a b) zajistí dodavatel trvalý veřejný přístup; nedodržení této povinnosti se považuje za nepředání informací podle § 53 odst. 7.

5.
Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je dodavatel povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací. Objednávka a potvrzení jejího obdržení jsou považovány za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohou seznámit.
6.
Po uzavření smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku, nejpozději však před plněním musí být spotřebiteli písmeně poskytnuty tyto informace:
 • obchodní jméno a identifikační číslo dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
 • informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy,
 • informace o službách po prodeji a o zárukách,
 • podmínky pro zrušení smlouvy, pokud není určena doba platnosti nebo platnost je delší než 1 rok.

7.
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
8.
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

9.
Pokytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.
10.
Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 • ad a) název, adresa, IČO: BOWLING-CENTRUM s.r.o, Náchodská 530, Trutnov 3, IČO: 25917943, DIČ: CZ25917943
 • ad c, d) Zboží, charakteristika a ceny zboží jsou u jednotlivých nabízených položek.
 • ad e) Náklady na dodání jsou uvedeny v obchodních podmínkách a také v části "Pokladna"
 • ad f) Způsob dopravy a úhrady si vyberte z nabídky v části "Pokladna"
 • ad g) Dle § 53. odst. 6 má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění při použití prostředků komunikace na dálku.
 • ad h) Neúčtujeme žádné náklady při použití prostředků komunikace na dálku.
 • ad i) Naše nabídka platí po dobu potřebnou k doručení objednávky
 
dle § 57, odst. 2:
 • Smlouva je uzavřena doručením Vaší objednávky. "Máte právo od smlouvy odstoupit nejpozději při uzavření objednávky nebo dále dle platné legislativní úpravy".
 • Vaše odstoupení můžete uplatnit na adrese na emailové adrese sales.bowlingcentrum@tiscali.cz
Kontakty:

BOWLING - CENTRUM s.r.o.

Náchodská 530
541 03 Trutnov 3

mail.png  bowlingcentrum@tiscali.cz
 

Cenové nabídky, prodej:
 
 
telefon.png  +420 739 228 988
   Po - Pá: 6:00 - 14:00
   
telefon.png +420 603 180 701
   Po - Pá: 7:00 - 15:00
Více aktualit
Aktuality
Animace
Š 2015  |  BOWLING - CENTRUM s.r.o.  |  Náchodská 530, 541 03 Trutnov 3  |  +420 739 228 988  |  bowlingcentrum@tiscali.cz
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.